Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home >

Условия за ползване

Обобщената научна информация в този документ е подготвена за здравните специалисти. Тя се основава на анализ на обществената литература и насоки. Намерението е да се предостави въведение в рисковете, които обикновено се свързват с инфузионната терапия и да се повиши информираността на здравните работници за тези видове проблеми. Благодарение на това, че е резюмиран, този текст е ограничен до преглед и не взема под внимание всички видове местни условия. B. Braun не поема отговорност за каквито и да е последици, които могат да произтекат от терапевтични интервенции въз основа на този преглед. По-специално, B. Braun не поема ангажименти или гаранции за това дали предоставената информация е точна, пълна или актуална. В никакъв случай B. Braun или нейните служители няма да носят отговорност за каквито и да е щети, включително специални, наказателни или последващи щети, загуба на употреба, загуба на доход или печалба, загуба или повреда на имущество, искове от трети страни, или други загуби от какъвто и да е вид или характер. Външната литературата, свързана към и от този сайт, е създадена от независими автори извън B. Braun. Тези независими автори са единствено отговорни за информацията, съдържаща се в литературата, свързана към и от този сайт и B. Braun не поема никаква отговорност за точността на съдържанието.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.