Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Взаимодействия/Несъвместимости

Разлика между взаимодействия и несъвместимости
Приготвянето на интравенозни медикаменти и разтвори е съпроводена с риск от нежелани реакции на медикамента при взаимодействие с други вещества. В този контекст е важно да се разграничи реакцията на несъвместимост от взаимодействие.

Взаимодействието се развива в тялото и поради това не може да се наблюдава.

За разлика от взаимодействието, реакцията на несъвместимост се развива в контейнера за течности или системата за инфузия и е обикновено видима. Този текст разглежда лекарствените несъвместимости, свързани с i.v. лечение.


 

Два вида несъвместимости:


1. Физически реакции
Физическите реакции на медикаментите са обикновено или фазова сепарация или преципитация (напр. след разреждане на алкохолни разтвори) поради промяна във връзките между йонизация и нейонизация и разтворимост1.

Промяната може да доведе до

  • Синергизъм

Повишена лекарствена ефективност, тъй като комбинираният ефект е по-голям от сумата на всеки от самостоятелно действащите медикаменти.

  • Антагонизъм

Намалена лекарствена ефективност, като комбинираният ефект на два и повече продукта е по-малък от сумата на всеки от самостоятелно действащите медикаменти.

  • Нов ефект

Ефект, който нито един от медикаментите не показва сам за себе си (като токсичност)

pH-стойността и буферният капацитет (pKa стойност) на използваните i.v. разтвори и медикаменти са съществени фактори, участващи във физическите взаимодействия1.

Ситуацията при инфузионна схема е специфична за комбинацията използвани медикаменти и разтвори. Обикновено медикаментът има най-голям ефект и по този начин определя рН-стойността на инфузирания разтвор.
Много медикаменти са слаби основи, представени като водно разтворими соли на съответните киселини. Промените в pH-стойността на тръбите на инфузионната система, напр. от едновременно добавяне на друг медикамент, може да освободи основите от техните соли. Поради ниската разтворимост на такива основи във вода, частиците могат да преципитират (Фиг. 1).

Процесът на преципитация се влияе от относителното количество на добавения медикамент, както и от техния буфериращ капацитет. Тези реакции на pH-зависима преципитация обикновено са много бързи и могат да бъдат идентифицирани в рамките на няколко сантиметра от тръбите на инфузионната система.
Те могат да се наблюдават видимо като кристали, замъгляване или помътняване (Фиг. 1+2)2. Преципитациите на базата на лекарствени несъвместимости са причина за повечето често формирани частици, наблюдавани в комплексните инфузионни системи в отделение за интензивно лечение 3.

Други невидими физически несъвместимости представляват реакции между медикаменти и пластмасови материали (адсорбиращи ефекти). Това прави лекарствата неподвижни върху вътрешната повърхност на инфузионните контейнери или инфузионните системи, което намалява концентрацията и драстично понижава количеството на медикаментите, прилагани на пациента4.

2. Химически реакции
Химическата несъвместимост означава, че лекарството се разгражда химически, поради оксидация, редукция, хидролиза или разпадане.
Химическите реакции могат да се проявят чрез помътняване, преципитация и промяна на цвета.

В последствие, количеството на активния продукт се намалява и/ или се формират токсични вторични продукти5.

Литература:

1Newton 2009
2Newton 2009
3Schröder 1994
4Trissel 1996
5RCN 2005, Douglas et al. 2001, Höpner et al. 2003

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.