Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Здравни последствия

  • Последствия за пациента

  • - увреждане от токсични продукти
    - емболни частици от кристализация и сепарация
    - тъканно дразнене поради големи промени в pH
    - терапевтичен неуспех

Непреднамереното наличие на преципитация и токсични продукти може да причини различни отрицателни последствия за пациента. Те могат да бъдат от тромбофлебит до полиорганна недостатъчност. Редуцирането или елиминирането на активния медикамент може да доведе до терапевтичен неуспех. Размерът на увреждането основно зависи от състоянието на пациента (възраст, тегло, характер, тежест на заболяването и др.) и вида на прилаганото лекарство. Последствията от физикохимическите лекарствени несъвместимости са особено тежки при новородени и педиатрични пациенти1.

Съществува малко публикувана научна информация за честотата на реакциите на лекарствена несъвместимост. В едно проучване, несъвместимостта е проучвана в педиатрично отделение за интензивно лечение, като е установено, че 3,4% от лекарствените комбинации са несъвместими и поради това потенциално опасни2. Животозастрашаващ характер имат 26% от несъвместимостите в отделение за интензивно лечение (ICU)3. Друго проучване обхваща 78 различни схеми за лечение и се откриват 15% с реакции на несъвместимост4. Taxis и Barber5 съобщават, че в отделение за интензивно лечение клиничните несъвместимости могат да допринесат за до 25% от медикаментозните грешки. Други публикации показват, че в зависимост от вида на отделението, до 80% от i.v. лекарствени дози се приготвят с неправилния разредител6.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1Höpner 2007
2Gikic et al. 2000
3Tissot et al. 2004
4Vogel Kahmann et al. 2003
5Taxis and Barber 2004
6Cousins et al. 2005, Hoppe-Tichy et al. 2002

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.