Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Превантивни стратегии

  • При поставянето на периферна канюла, рискът от въздушна емболия може да бъде намален, като се постави избраното рамо на пациента под нивото на сърцето при процедурата за поставяне или отстраняване1.
  • За централен венозен катетър, най-добрата позиция за поставянето му или отстраняването му е в легнало положение или в положение Тренделенбург. Това минимизира риска от въздушна емболия (Фиг. 6)2.
  • Следвайте инструкциите за употреба на i.v. оборудване и i.v. контейнери.
  • Честотата на въздушната емболия може да бъде намалена и чрез използване на Луер лок връзки. Това минимизира възможността за инцидентно откачане на комплектите за приложение и спринцовките от интравенозните катетри3.
  • Инфузионните тръби с изтичане трябва да бъдат сменени незабавно, за да се премахне риска от попадането на въздух в съдовата система4.
  • Инфузионните схеми трябва винаги да се позиционират така, че да създават сифон ( ≥ 20 cm) в системата за инфузия, което предпазва от всмукването на въздух (Фиг. 7) 5.
  • При паралелни инфузии, трипътният клапан на байпаса трябва да бъде поставен в възходящата сифонна тръба. Използвайте възвратен клапан за гравитационни инфузии (Фиг. 8).
  • Модерните инфузионни филтри могат да отделят 100% от въздуха от инфузионните системи в допълнение към отстраняването на твърди частици и бактерии5.
  • Използване на модерни инфузионни комплекти с механизъм за спиране на въздуха5.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1Gabriel 2008
2Gabriel 2008, Mirski et al. 2007, Wittenberg 2006, Josephson 2006, Dougherty 2006, Perdue 2001
3Gabriel 2008, Perdue 2001
Perdue 2001
5 Riemann 2004

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.