Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Общи условия за продажба

1. Оперативни условия
Общите условия за продажба, издадени от Продавача, ще уреждат всички оферти и споразумения, свързани с доставката на продукти. Общите условия за закупуване, направена от Купувача, както и всички други условия ще бъдат обвързващи, само ако това е изрично прието в писмена форма от Продавача.

2. Цени
Цените, посочени в настоящата ценова листа, издадена от Продавача, подлежат на промяна без предизвестие и са нетно франко завода, освен ако не бъде постигнато споразумение за противното.

3. Дати за доставка
Датите за доставка на продуктите са франко завода (EXW). Продуктите ще се считат за доставени, ако са готови за доставка на договорената дата. Продавачът има право да направи частични доставки.

Продавачът се освобождава от задължението си да достави продукти, ако Купувачът е в неизпълнение на задълженията си за плащане или е в неизпълнение на задълженията си според което и да е споразумение. Закъснения при доставка, които не са по вина на Продавача, дават право на Продавача да забави доставката за подходящ период от време или да оттегли частично или напълно задължението си за доставка. В случаите, когато доставката се забави с повече от 60 дни, Купувачът има право да се откаже частично или напълно от неизпълнената част на споразумението.

Ако Продуктите не могат да бъдат доставени поради инструкциите, дадени от Купувача, тогава Продавачът има право да съхранява продуктите на риск и за сметка на Купувача. В такива случаи датата на съхранение се счита за датата на доставка и получаването на складова разписка замества документите за доставка.

Доставката на Продукти се извършва на риск и за сметка на Купувача, освен ако не е договорено друго.

4. Запазване правото на собственост
Продуктите остават собственост на Продавача, докато всички вземания от Купувача не бъдат изпълнени. Купувачът няма право да депозира или да възложи Продуктите като предварително обезпечение. Купувачът ще поеме всички разходи, произтичащи от възможни съдебни спорове.

В случай, че Продуктите, доставени от Продавача, са препродадени или прехвърлен на трета страна поради каквато и да е юридическа причина преди плащането да е извършено в пълен размер, трябва да е било счетено, че Купувачът е дал на Продавача всички права и искове, включително всички допълнителни права към своите клиенти, в резултат от продажбата на Продуктите. В случай на обработка, комбинация или смес от стоките, както е определено, задачата се равнява на размера на фактурираната стойност на стоките на Продавача, които са били използвани за тази цел. По искане на Продавача, Купувачът, който е в неизпълнение, трябва да уведоми длъжниците си за заданието и е длъжен да представи на Продавача цялата информация, необходима за събиране на вземането, включително всички необходими документи. Освен ако не е предвидено друго от Продавача, Купувачът е длъжен да събира приходите от препродадените стоки, които по право стават собственост на Продавача, и се задължава да съхранява за Продавача всякакви постъпления, събрани отделно от други постъпления или плащания, получени от Купувача. 

В случай на каквито и да било съмнения, запазването на собствеността остава в сила, докато Купувачът не докаже във всеки отделен случай, че стоките са били платени в пълен размер. В случай че, стоки, доставени от Продавача при запазване на собствеността, са били потърсени от трето лице чрез каквито и да е средства (напр. запор на дълга, или когато трета страна е внесла иск за вземанията, възложени на Продавача), Купувачът е длъжен да уведоми Продавача без никакво забавяне и да уведоми третото лице за запазването на собствеността на стоките.

5. Плащане
Покупната цена е дължима при доставката и получаването на фактура в ЕВРО (€), освен ако не е договорено друго в писмен вид. Условията на плащане ще бъдат договорени отделно в писмена форма. Освен ако не е договорено друго от страните, фактурите трябва да бъдат платени без никакви удръжки в рамките на 30 дни след датата на издаване на фактурата. В случаи на неизпълнение, Продавачът има право да начисли лихва върху правната сумата, посочена в § 288 BGB.

Купувачът няма право да откаже, прихване или забави плащане поради насрещни искове, които не са били приети в писмена форма от Продавача или по каквато и да е друга причина.
За плащането се счита, че е било извършено на датата, когато въпросната сума е била получена от Продавача или е била депозирана в банкова сметка на Продавача. В случай на плащане чрез полица или чек, за плащането ще се счита, че е било извършено само когато е било одобрено от банката, от която плащането е било извършено.


6. Минимални поръчки
За всяка продуктова група трябва да се направят индивидуални поръчки. Минималната поръчка във всеки случай трябва да е € 1 000. Продавачът има право да начисли такса за обработка в размер на € 50 за поръчки под тази сума.

7. Върнати стоки
Продавачът ще приема върнати продукти само в изключителни и обосновани случаи. Върнатите стоки изискват изричното съгласие на Продавача в писмена форма; при липса на последното, няма да бъдат издадени кредитни известия за Продуктите. Сумата, която ще бъде кредитирана при връщане на Продуктите, ще зависи от възрастта, състоянието и продаваемостта на продуктите.

Всички поръчани продукти, които се отклоняват от стандартното представяне и продуктова гама на Производителя, не могат да бъдат върнати.

Купувачът трябва да плати превоза на върнатите продукти.

По отношение на електрически и електронни продукти, Купувачът потвърждава, че ще използва доставените Продукти само за частни домакинства. Купувачът ще върне продуктите на Продавача, след като те вече не се използват. При получаване на върнатите от Купувача продукти, Продавачът ще е отговорен за правилното унищожаване на продуктите. Купувачът е длъжен да обвърже всички трети лица, на които е прехвърлил тези доставени Продукти, за да ги върне на Продавача, след като използването им е приключило или правилно да изхвърли доставените Продукти в съответствие със законовите разпоредби и за своя сметка.

8. Искове и оплакванията
Веднага след получаване на Продуктите, Купувачът трябва да проучи качеството и идентичността на Продуктите, за да определи дали Продуктите са неповредени и пълни. Оплаквания към Продавача трябва да бъдат направени в писмена форма в срок от 14 дни от получаване на Продуктите. Ако в рамките на посочения период не бъде получено оплакване от Продавача, за Продуктите ще се счита, че са били приети от Купувача без оплаквания. При първоначалното получаване на Продуктите, спедиторът трябва да бъде незабавно уведомен всякакви видими повреди на Продуктите и трябва да се подаде оплакване.

В случаи на основателни жалби, изпратени навреме, Продавачът има право да замени продуктите. В случай, че Продавачът не може да замени продуктите, Купувачът има право на приспадане от покупната цена или на анулиране на договора. Купувачът няма да има никакви други претенции спрямо Продавача. Всяко оплакване, което не е получено от Продавача в рамките на 12 месеца след доставката на стоките, ще се счита за невалидно.

Продавачът предлага следните гаранционни срокове по отношение на евентуални дефекти в продуктите, доставени от отдела Medtech, с изключение на всички други искове: След приемане от страна на Продавача на каквито и да било претенции поради дефектни материали или дефектна изработка, които правят Продукта или неизползваем, или частично неизползваем в рамките на 12 месеца от датата на доставката, Продавачът трябва по своя преценка или да замени дефектните части, или безплатно да поправи Продукта или частта. Купувачът се задължава да предостави на Продавача достатъчно време и възможност да извърши ремонтните дейности и да достави резервни Продукти или части. Ако Купувачът не направи това, Продавачът се освобождава от отговорност.

Като цяло, наличието на дефекти може да се потвърди само от Продавача, ако Продавачът е уведомен за тях в писмен вид веднага след откриването, за предпочитане с приложени проби. Купувачът трябва да предостави дефектните стоки на разположение на Продавача.

Освен ако не е изрично посочено в този документ, Продавачът няма да има никакви други отговорности, задължения или ангажименти към Купувача във връзка с покупката и продажбата на Продукти, с изключение на умишлено нарушение и груба небрежност. Отговорността на Продавача за финансови загуби е ограничена до предвидимите загуби.

9. Общи въпроси
Всички оферти и споразумения се основават на Инкотермс 2000. Мястото на изпълнение на доставките е мястото на изпращане; за плащания, мястото на изпълнение е Мелсунген, Германия (банкова сметка).

Ще се прилага германското право.

Мелсунген (долна инстанция) или Касел (Върховния съд) ще бъдат изключителните места на юрисдикция. Продавачът си запазва правото да предприеме съдебно производство срещу Купувача в основното място на дейност на Купувача, в съответствие със законите на споменатото място.

Статус: Февруари 2002 г.


Назад към общия преглед

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.