Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Буквално означава „извън червата“. По-специално става въпрос за интравенозно клинично хранене.

Агент (бактерия, вирус или гъбичка), който причинява заболяване.

Наука, която се занимава с нарушенията на телесните функции, причинено от заболяване или абнормни симптоми

Профилактика след експозиция

Процедура, която се прави през кожата (напр. пунктиране с игла)

Възпалението на вена

Показател за класифициране на разтвори според техните киселинни или основни свойства. pH скалата е от 0-14, като 7 отразява неутралност. Нормалните граници за човешката кръв са 7,35 - 7,45.

Формирането на вещество отделено от разтвор или твърд материал чрез химическа реакция или дифузия.

Изкуствен заместител на липсваща част от тялото, използвана по функционални и/или козметични причини.

Профилактични мерки за избягване на проблеми на медицинските работници, като наранявания с остри предмети, химическо замърсяване и др.

Нежелано и неочаквано присъствие на твърди частици в разтвор.

Облекло и оборудване за превенция и защита на медицински работници от потенциално опасни вещества.

Реакция на два материала, вещества или химически съединения, което води до влошаване качествата на сместа.

Промяната във физическия вид на веществото.

Профилактика след експозиция (PEP) е лечението, дадено непосредствено след възможен/вероятен контакт с патоген, за да се предотврати развитието на свързаното заболяване.

Терминът „прион“ произлиза от думите „протеин“ и „инфекция“. Той описва причиняващ заболяване продукт, състоящ се от протеин в абнормна форма, който пролиферира като индуцира превръщането на нормален протеин в абнормна форма. (Прионите се свързват с причиняването на няколко дегенеративни мозъчни заболявания, в това число говеждата спонгиформена енцефалопатия (BSE, известна още като „болестта луда крава“) при говеда и болестта на Якоб-Кройцфелд (CJD) при хора.)

Мерки за предотвратяване на заболявания и защита на здравето.

Международни публични услуги (Федерация на международните профсъюзи)

Политетрафлуороетилен, флуорополимер, който е широко използван поради многото си положителни характеристики: не предизвиква прилепване, липса на реактивност, сила.

Локална некроза на белодробната тъкан поради прекъсване на кръвоснабдяването на белите дробове.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.