Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Отделение за междинни респираторни грижи

Промяна на кожата по отношение на нейния цвят, вид или текстура, която може да бъде локализирана или генерализирана.

Описва токсичността и нежеланите реакции, които дадено вещество може да има върху фертилитета и репродуктивната функция, или орган и развитието на плода.

Рискът описва възможните отрицателни ефекти на събитие или дейност. Оценката на риска представлява установяване/ преценка на вероятността и размера на отрицателните последствия.

Рискът описва възможните отрицателни ефекти на събитие или дейност. Елиминирането на риска представлява премахване на отрицателните последствия.

Системният процес на идентифициране и оценка на потенциалните рискове, както и изборът и приложението на мерки за справяне с подобен риск.

Рискът описва възможните отрицателни ефекти на събитие или дейност.  Превенцията на риска включва превантивните мерки за избягване на рискове.

Много смъртоносно бактериално заболяване, особено разпространено в САЩ. Симптомите са висока температура, главоболие, втрисане, мускулни болки и кожен обрив.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.