Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Внезапно влошаване на мозъчната функция поради нарушаване на кръвоснабдяването, често причинено от тромб.

Развитието на антитела като реакция на съществуващи антигени, инфекция или имунизация.

Огъната тръба, формираща обърната U форма, с което става възможно течност да тече нагоре без използването на помпа.

Стандартни оперативни процедури

Контейнер за безопасно изхвърляне на остри медицински предмети.

Вижте контейнер за изхвърляне на остри предмети

Медицинско изделие, което може да причинява убождане или порезни рани на медицинските работници, т.e. игли, скалпели и др.

Безопасното инфузионно лечение описва интравенозното приложение на медикаменти или разтвори при безопасни за пациентите и медицинските работници условия, с използване на безопасни продукти и оперативни процедури, които предотвратяват клиничните рискове.

Компонент или функция на медицинско изделие, която предотвратява вреден ефект по отношение на медицинските работници и пациентите.

Медицинско изделие с обезопасен механизъм, който позволява да се избягват наранявания с остри предмети. Намалява риска от контакт с телесни течности и други потенциално вредни вещества и дава възможност за безопасна употреба от медицинските работници.

Известна още като „отравяне на кръвта“, септицемията представлява наличие на вирулентни микроорганизми, като бактерии, вируси и гъбички в кръвообращението, което води до сепсис.

Животозастрашаваща форма на сепсис, която се характеризира с тежка хипотония (систолично кръвно налягане под 90 mmHg) и може да доведе до мултиорганна дисфункция и смърт.

Животозастрашаващо медицинско състояние, което се характеризира със системна възпалителна реакция (SILS) и наличие на инфекциозен причинител. Елементите на диагнозата при сепсис включват абнормен брой бели кръвни клетки, тахикардия и тахипнея.

Перкутанна рана, причинена от остър инструмент, използван в медицинско заведение, като игли, ланцети, скалпели или счупено стъкло.

Вижте остри медицински инструменти.

Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV (Италианско проучване за професионалния риск при HIV).

Кратката характеристика на продукта (КХП) е информационен документ, използван в Европейския съюз, който описва качествата и възможната клинична употреба на лекарствен продукт. 

Клапан, използван за спиране или регулиране на протичането на течност или газ през тръба.

Признак за възможно заболяване, отклонение от нормалното състояние или функция.

Заразно, обикновено предавано по полов път бактериално заболяване.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.