Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home >

Химическо замърсяване

Определение

Терминът химическо замърсяване се определя като непреднамерена експозиция на медицински работник на опасни медикаменти.

Американският Национален институт по професионална безопасност и здраве (NIOSH) определя опасния медикамент като всеки медикамент, идентифициран по най-малко един от следните критерии: карциногенност, тератогенност или токсичност за развитието, репродуктивна токсичност при хора, органна токсичност при ниски дози за хора и животни, генотоксичност или нови медикаменти, които наподобяват съществуващи опасни медикаменти по структура или токсичност[1]. В списъка са включени 136 опасни медикаменти, включително:

- Химиотерапевтици/цитотоксични продукти
- Антибиотици/Противовирусни
- Биоинженерни медикаменти
- Моноклонални антитела
- Генни и хормонални продукти
- Други разни медикаменти

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1NIOSH 2004

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.