Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Здравни последствия

Свързаните със здравето съображения по отношение на фталатните пластификатори са понастоящем предмет на широк медиен, правен и научен дебат. Академичната общност и промишлеността непрекъснато работят съвместно, за да отговорят на притесненията и да проведат необходимите научни проучвания, което прави фталатите едни от най-много изследваните и най-добре познатите химикали в наши дни.34

Последствия от извличане на DEHP

Вредни ефекти на DEHP при хора
Голям брой проучвания показват, че химическата група на фталатите и особено DEHP увреждат при плъхове продукцията в тестисите на тестостерон. Последните проучвания представят доказателства, че DEHP може да потисне продукцията на тестостерон в тестисите на възрастни.35 Освен това има съобщения за нежелани резултати от страна на репродуктивната система, в това число влошено качество на семенната течност и променено развитие на мъжките генитали.36

В подкрепа на това, много фталати са идентифицирани като анти-андрогенни, нарушаващи ендокринната функция химически вещества при модели с бозайници.37 Нарушаващите ендокринната функция съединения са химически вещества, които могат да променят хормоналните сигнали с потенциални ефекти върху развитието на репродуктивната и нервната система, метаболизма и рак.38
Сериозни притеснения съществуват относно експозицията на новородени и кърмачета на DEHP (вж. Фиг. 12).39 Недоносени новородени в отделенията за интензивно лечение, които са зависими от много медицински процедури, могат да имат дори още по-голяма експозиция на DEHP отколкото възрастни, отнесено към тяхното телесно тегло. Тази експозиция може да бъде още по-висока от дозите, за които се знае, че индуцират репродуктивна токсичност при животни.7

Негативни ефекти върху развитието на плода
Проучванията при животни показват, че DEHP е особено вреден за развитието на плода, като води до нежелани реакции на репродуктивната система, включително промени в тестисите.40 Бременни жени, изложени на високи нива фталати може да бъдат с повишен риск да имат деца от мъжки пол с малформации на гениталите (хипоспадия и крипторхизъм), намален брой сперматозоиди и повишен риск от рак на тестисите (вж. Фиг. 10, 11).41

Канцерогенност на DEHP
Има съобщения, че DEHP е канцерогенен за черния дроб на плъхове и мишки, като начините на индукция продължават да бъдат в процес на проучване.42 Съобщава се и за други нежелани реакции от страна на белия дроб, сърцето и бъбреците.43, 44 Международната агенция за проучване на рака, част от СЗО, класифицира DEHP като възможно канцерогенен за хора (Група 2B)45, становище, прието от много други институции, като Департамента за здраве и медицински услуги на САЩ.46
DEHP е с променен статут от IARC през 2000 г., но в медицинската научна общност има масови критики по отношение на IARC, за това, че са пренебрегнали значими съобщения.47

Липофилните вещества са причина за най-голямо безпокойство
DEHP прониква дифузно в липофилните тъкани и течности и така се разпространява в тялото, като начинът на поглъщане (било то през устата, парентерално, при инхалиране или през кожата) не обуславя съществена разлика. Понеже ефектът на просмукването зависи от времето, температурата и др. особено дългосрочното съхранение например на лекарствени разтвори в PVC контейнери е предмет на сериозно безпокойство. Краткосрочният контакт с PVC изделия, като катетри или инфузионни системи, се счита за несъществен.20 Поради това много автори препоръчват употребата на полиетиленови или полипропиленови контейнери, а не такива от PVC22, като все повече производители на фармацевтични продукти изключват употребата на PVC сакове за техните лекарствени препарати, напр. за паклитаксел23 или темсиролимус.48

Про-тромбозни свойства на DEHP
Добре известно е, че PVC материалите са с тромбогенен характер и има достатъчно доказателства, че размерът на тромбоцитната агрегация се дължи на наличието на DEHP в материала, а не на самото PVC. В допълнение, активирането на комплемента, процес свързан с нежелани хематологични ефекти, е по-изразено след експозиция на кръв на DEHP-пластифициран PVC, отколкото на други полимери. Всеки от тези ефекти може да има при пациентите нежелани клинични последствия.49, 50

Перитонеална склероза, свързана с DEHP
Перитонеалната склероза е сериозно усложнение на перитонеалната диализна терапия. Освен другите фактори, DEHP като че ли играе роля в патогенезата на това състояние. Изследователските резултати показват, че нивата на DEHP при диализен, съхраняван в сакове съдържащи DEHP, са достатъчни да инициират процес на перитонеална склероза и да доведат до склероза.

Клиничното значение на перитонеалната склероза не може да бъде подценявано, тъй като пациентите с намален диализен капацитет на перитонеалната мембрана трябва да преминат на хемодиализа.3

Последствия от сорбцията на PVC

Сорбция на лекарства върху PVC и последствия за лечението
Докато дебатите за просмукването на пластификатори се фокусира върху токсикологичните характеристики на системите за пакетиране на медикаменти, сорбцията (по-висшата фаза на абсорбция и адсорбция) на съединенията от лекарствените форми повлиява на дозировката на активното фармацевтично вещество, което води до намаляване на количеството медикамент, постъпващо в пациента. Поради това сорбцията влияе върху ефективността и успеха на лечението.51
Списък на лекарствата, които са несъвместими с PVC, е представен на Фиг. 13. Вземайки пред вид тези примери и тяхното предназначение, възможните последствия са резултат от значително недостатъчно дозиране на веществата:

  • Недостатъчното дозиране на кармустин, противораков продукт, използван за химиотерапия на глиобластом (тумор на мозъка), би могло да доведе до липса на ефективност от лечението и в резултат - до прогресиране на рака.
  • Недостатъчното дозиране на хепарин и варфарин (и двата са антикоагулантни продукти) би могло да доведе до съсирване на кръвта и/ или белодробна емболия.
  • Недостатъчното дозиране на тиопентал, барбитурат с бързо начално действие и кратък ефект за обща анестезия, би могло да доведе до неочаквано излизане на пациента от анестезията.
  • Недостатъчното дозиране на изосорбидов динитрат и нитроглицерин (и двата продукта са вазодилататори, използвани при стенокардия) би могло да ги направи безполезни и стенокардията да доведе до сърдечен инфаркт.
  • Хлордиазепоксид и диазепам са седативи и анксиолитици, и може да не са активни както се очаква.

Ако ефектът от сорбцията е известен на потребителя и количеството на медикамента бъде увеличено, това ще доведе до значителни предотвратими допълнителни разходи за предоставящия и заплащащия медицинската помощ.

Екологични последствия

Последствия от експозицията за околната среда
Ефектите на попадащите в околната среда DEHP са същите като описаните по-горе: чрез натрупване в хранителната верига, те акумулират и достигат човешкото тяло. Възможните резултати могат да включват ендокринни нарушения, рак и редица други малформации и заболявания.

Ефектите на диоксините и фураните в околната среда по време на продукция и инсинерация на PVC доказано предизвикват няколко токсични реакции, в това число дермална токсичност, дефицити на нервното развитие, имунотоксичност, репродуктивни ефекти и тератогенност, ендокринни нарушения, метаболитен синдром и карциногенност.32
През 1997 г., Международната агенция за проучване на рака класифицира TCDD (2,3,7,8-тетрахлородибензоп-сиоксин), най-токсичното съединение от групата, като карциноген от група I (достатъчно доказателства за карциногенност)52, а неотдавнашен преглед на съществуващите и новите доказателства е в подкрепа на такова решение.53

Както бе описано по-горе („Причини“), количеството DEHP от строителни материали, отпадъци и депа за отпадъци продължава да нараства във въздуха, почвата и водите. Експозицията в околната среда допълва експозицията от храни, медицински изделия и други, с което и описаните рискове.

Диоксините и фураните, странични токсични продукти, освобождавани при продукцията и разграждането на PVC, (напр. PCDD, PCDF и PCB) се характеризират с много дълго време на полу-разпад. Концентрациите нарастват с придвижването им по хранителната верига, основно в мастната тъкан. Средният DEHP прием по възрастови групи е показан на Фиг. 15.

Диоксините и фураните са сред най-токсичните химикали, известни на науката. Краткосрочната експозиция при хора на високи нива диоксини може да причини кожни лезии, като хлоракне и тъмни петна на кожата, както и промяна в чернодробната функция. Продължителната експозиция се свързва с увреждане на имунната система, развитието на нервната система, ендокринната система и репродуктивните функции.

Хроничната експозиция на животни на диоксин води до развитието на няколко вида рак. TCDD е оценено от Международната агенция за проучване на рака (IARC) на СЗО през 1997 г.54 На базата на данни за животни и епидемиологични данни за хора, TCDD е класифицирано от IARC като „известен карциноген при хора”.

Ефектът върху здравето на експозицията на диоксини и фурани е документиран изчерпателно в епидемиологични и токсикологични проучвания.55 Известни са и редица значими последствия за здравето в резултат на тежки инциденти, като този в Севезо, Италия, през 1976 г. Облак токсични химикали, включително 2,3,7,8-тетрахлородибензоп-диоксин, или TCDD, е изпуснат във въздуха и е поразил зона от 15 квадратни километра с население 37 000 души.

Критично болно кърмаче от мъжки пол                           →  Сериозни притеснения за нежелани реакции
Кърмачета от мъжки пол на възраст под една година
Момче, родено от жена, която провежда →
определено медикаментозно лечение по време на
бременността
Притеснения за нежелани реакции
Новородено от мъжки пол, с експозиция по време на
бременността                                                 →
Деца от мъжки пол на възраст над една година


Известни притеснения за нежелани реакции

Репродукция при възрастни                            → Минимални притеснения за нежелани реакции
Пренебрежими притеснения за нежелани реакции
Недостатъчен риск и/или данни за експозиция
Фиг. 14: Заключения от „Националната токсикологична програма“ относно възможностите за негативно повлияване на развитието или репродукция при хора от експозиция на DEHP.46
Възрастова група Среден прием на DEHP (µg/kg телесна маса/ден)
Възрастни (20 - 70 години) 8,2
Юноши (12 - 19 години) 10
Деца (5 - 11 години) 18,9
Кърмачета (7 месеца -  4 години) 25,8

Новородени (0 - 6 месеца)

Изкуствено хранене

Хранене с кърма

5

7,3

Фиг. 15: Среден прием на DEHP по възрастови групи46

Като пример са избрани някои от здравните последствия от DEHP и по-долу са представени допълнителните разходи за лечение при тях съгласно актуални публикации (вж. Фиг. 16). Тези цифри включват само чистите разходи за лечение. Не е включен общият икономически ефект като загуба от труд, брутен вътрешен продукт, безработица и др.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

3http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM080457.pdf

32 Hedley AJ, Wong TW, Hui LL, Malisch R, Nelson EA (2/2006)
Breast milk dioxins in Hong Kong and Pearl River Delta.
Environ Health Perspect; 114(2):202-8.

34http://www.pvc.org/en/p/Health_concerns_about_Phthalate_plasticisers

39 CERHR and Health Care Without Harm, HCWH, FDA, C. f. D. a. R. H. (2002)
Safety Assessment of Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP).
Released from PVC Medical Devices. http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm080457.pdf

46 National toxicology programm, the US department of health and human services (11/2006) Center for the evaluation of risks to human reproduction:
NTP-CERHR Monograph on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects of Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP).
NIH Publication No. 06 – 4476.

49 Panknin HT.
Particle release from infusion equipment: etiology of acute venous thromboses.
Kinderkrankenschwester. 2007;26:407-8.

50 Danschutter D, Braet F, Van Gyseghem E, Hachimi-Idrissi S, Van Bruwaene B, Moloney-Harmon P, Huyghens L.
Di-(2-ethylhexyl) phthalate and deep venous thrombosis in children: a clinical and experimental analysis.
Pediatrics. 2007;119:e742-53.

51 Treleano A, Wolz G, Brandsch R, Welle F (3/2009)
Investigation into the sorption of nitroglycerin and diazepam into PVC tubes and alternative tube materials during application.
Int J harm;18;369(1-2):30-7.

52 IARC (1997)
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans.
IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 69:1–343.

53 Steenland K, Bertazzi P, Baccarelli A, Kogevinas M (2004)
Dioxin revisited: developments since the 1997 IARC classification of dioxin as a human carcinogen.
Environ Health Perspect 112:1265–1268.

54 IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans:
Polychlorinated Dibenzo-Para-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans.
IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 1997;69:1-631.

55 EPA 2012
Reanalysis of key issues related to dioxin toxicity and response to NAS comments

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.