Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Причини

Защо има съображения относно съдържащите DEHP медицински изделия?
По-специално по отношение на контейнерите за i.v. течности, направени от PVC което съдържа DEHP, има три основни ефекта, които предизвикват определени съображения:

 • DEHP се отделя от PVC в разтворите, които се съхраняват в контейнер за течности и така попадат в пациентите с неясни, но що се отнася до засегнатите вещества (вж. Фиг. 9, 13), твърде вероятно сериозни здравни последствия.
 • Значителен брой от медикаментите са несъвместими с PVC и се задържат от него (вж. Фиг. 9).
 • По време на процеса на производство и изхвърляне на PVC, се получават диоксини и фурани, които са екологично вредни1.
Медикамент В PVC В полиолефин (PE и PP)
Калцитриол 50% загуба/ 24 ч Стабилен
Кармустин 65% загуба/ 2 ч Незначителна загуба/ 2 ч
Хлордиазепоксид 10-20% загуба/ 2 ч Стабилен
Диазепам 80-90% загуба/ 24 ч Стабилен
Хепарин 15-25% загуба / 1-3 ч Стабилен
Изосорбидов динитрат 80-90% загуба/ 24 ч Незначителна загуба/ 24 ч
Нитроглицерин 70% загуба/ 24 ч Стабилен
Тиопентал 25% загуба/ 8 ч Стабилен
Варфарин 29% загуба/ 8 ч Стабилен

Фиг. 13: Общ преглед на моделите на сорбция и количествата на избрани медикаменти, съхранявани в различни материали за i.v. контейнери27

Отделяне на DEHP
Всеки е изложен на малки количества DEHP в ежедневието. Някои индивиди обаче могат да бъдат изложени на високи нива DEHP при определени медицински процедури. DEHP може да се отделя от пластмасови медицински изделия в разтвори, които влизат в контакт с пластмасата (вж. Фиг. 9).

Количеството DEHP, което ще се отдели зависи от температурата, липидното съдържание на течността, както и продължителността на контакта с пластмасата. При тежко болните хора се изисква повече от една от тези процедури, което ги излага на още по-високи нива на DEHP.16 На тегловна база, DEHP може да съставлява 30–40% на обикновен сак за кръв.17 Jaeger and Rubin18 съобщават за отделяне на DEHP от кръвни сакове от PVC в съхранявани кръвни компоненти; техните данни показват, че скоростта на отделяне е 0.25 mg DEHP/100 ml/ден за цяла кръв, съхранявана на 4°C. При преливане на кръв на възрастни, се съобщава за експозиция на DEHP от 600 mg.19
За тромбоцитни концентрати, съхранявани в кръвни сакове, отделянето на DEHP е било количествено определено в съхраняваните тромбоцити. Определено е, че всеки пациент е получил 26,4 до 82,4 mg DEHP за 5 сака.17 Тъй като инфузията на тромбоцитите обикновено изисква 30 мин, и ако се приеме линейна скорост на отделяне на DEHP във времето, тръбите, използвани за прилагане на тромбоцити биха могли да допринесат за най-много 1,0 mg, малък принос, който може да бъде пренебрегнат.20 Други съобщават за значителни количества DEHP отделяни в инфузионните разтвори съхранявани в i.v. PVC сакове, като парентерално хранене21, 11, цитостатици22, 23 или антибиотици.24, 25

Поради краткото време за контакт на инфузионния разтвор с инфузионните тръби в сравнение с твърде продължителния контакт със стените на контейнера и поради линейността на отделянето на DEHP, приносът на тръбите може да бъде пренебрегнат.20

Сорбцията е химически и физически процес, при който едно вещество се свързва с друго.

Специфични случаи на сорбция са:
отделяне – вещество от стената на сака преминава в разтвора
адсорбция – медикамент от разтвора, напр. диазепам27, се свързва с вътрешната стена на сака
абсорбция – лекарство от разтвора, напр. изосорбидов динитрат, преминава в дълбочина на стената на сака28

 

Взаимодействия на медикаменти, съхранявани в PVC сакове
Освен количеството DEHP, което се отделя от контейнера в съхранявания разтвор, обстойно е проучван и въпросът за това дали разтворите са стабилни в техните контейнери. Съхраняването в PVC обикновено се сравнява със съхраняването в полиолефинови материали, т. e. полиетилен (PE) и полипропилен (PP). Има значително количество медикаменти, чието съхранение в PVC контейнери не може да се препоръчва, тъй като те не са напълно стабилни, като цитотоксични продукти26, седатива27, 29 и критични вещества като нитроглицерин29, изосорбидов динитрат30, варфарин натрий30 и тироксин.31

Експозиция на околната среда
Що се отнася до околната среда, трябва да се имат пред вид два аспекта: Единият е количеството DEHP, което се освобождава от пластмасата по време и след срока на годност на продукта, а другият е страничните продукти, отделяни по време на производството и разграждането на PVC.

Освобождаване на DEHP в околната среда
Големи количества DEHP като полимери се натрупват в:

 • Крайни продукти с дълъг срок на годност (напр. строителните материали)
 • Депа за отпадъци
 • Отпадни продукти, които остават в околната среда (парчета полимер)

Счита се, че DEHP се запазва докато молекулата остава в полимерния матрикс. Поради тази висока продължителност на съществуване, количеството на DEHP в техносферата (вкл. отпадъците) продължава да нараства. Общото разпространение на DEHP е 2% във въздуха, 21% във водата и 77% в градска/индустриална почва.1

Странични продукти и разграждане на PVC
По време на продукцията и особено на инсинерацията на PVC, в околната среда се отделят няколко токсични вторични продукти: Съединенията полихлоринирани дибензодиоксини (PCDD), полихлоринирани дибензофурани (PCDF), и подобни на диоксин полихлорирани бифенили (PCB) са група структурно свързани химикали, които се задържат в околната среда и може да биоакумулират в животински източници на храна и в човешки тъкани.32 Техният полу-живот в тялото се определя на седем до единадесет години.33

 • Пример: Ципрофлоксацин

 • Информацията на етикета на интравенозено прилаган Cipro® (Bayer AG, INN: ципрофлоксацин) указва, че DEHP може да се отдели от PVC контейнер, използван за съхранение и подаване на този медикамент в концентрация до 5 части на милион (ppm). За да се определи дозата DEHP, получена от пациентите при прилагане на този медикамент, е необходима информация за обема разтвор, който съдържа медикамента и честотата, с която се прилага. За леки инфекции на пикочните пътища, препоръчителната доза ципрофлоксацин е 200 mg на 12 часа. Медикаментът се доставя опакован в гъвкав PVC контейнер, който съдържа 200 mg в 100 ml разтвор. Ако концентрацията на DEHP в разтвора е 5 ppm или 5 mg/l, получената доза DEHP от пациента, който получава този медикамент за лечение на инфекция на пикочните пътища, би била: 5 mg DEHP/l × 100 ml/приложение × 2 приложения/ден × 0,001 l/ml = 1 mg DEHP/ ден. Необходимо е по-агресивно лечение при по-тежките инфекции. Например, препоръчва се доза от 400 mg ципрофлоксацин на всеки 8 часа за лечение на инфекции на дихателните пътища, костите, ставите или кожата. Получената доза DEHP при такава схема на дозиране би била:
  5 mg DEHP/l × 200 ml/приложение × 3 приложения/ден × 0,001 l/ml = 3 mg DEHP/ден.

 • Пример: Инфузии на няколко лекарства

 • Често няколко лекарства се инфузират едновременно в една и съща i.v. инфузия. Един такъв случай е едновременното инфузиране на хинин заедно с мултивитаминни препарати. Доказано е, че малко количество DEHP се освобождава от PVC саковете, които съдържат само хинин в разтвор; наличието обаче на липофилен мултивитаминен коктейл драматично повишава количеството DEHP освобождавано от сака. След съхраняване на комбинации хинин/мултивитамин за 48 часа при 45°C, концентрацията на DEHP в саковете достига 21 mg/ml. Вследствие на това, пациент, който получава 500 ml инфузия с хинин и мултивитаминен коктейл, ще получи и 10,8 mg DEHP. Предлагат се несъдържащи PVC сакове за приложение на медикаменти, които се нуждаят от липофилен носител за разтварянето си. Не се очаква отделяне на DEHP от сакове, които не съдържат PVC. В съответствие с това очакване, е установено, че не се открива DEHP в разтвор на паклитаксел, съхраняван в полиетиленов контейнер в продължение на 15 дни.16

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1European Union Risk Assessment Report. bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

11 Loff S, Kabs F, Witt K, Sartoris J, Mandl B, Niessen KH, Waag KL (2000)
Polyvinylchloride infusion lines expose infants to large amounts of toxic plasticizers.
J Pediatr Surg; 35:1775-81.


16FDA Public Health Notification: PVC Devices Containing the Plasticizer DEHP.


17 Rubin RJ, Schiffer CA (1976)
Fate in humans of the plasticizer, di-2-ethylhexyl phthalate, arising from transfusion of platelets stored in vinyl plastic bags.
Transfusion 16(4), 330–335.


18 Jaeger RJ, Rubin RJ (1972)
Migration of a phthalate ester plasticizer from polyvinyl chloride blood bags into stored human blood and its localization in human tissues.
N Engl J Med 287(22), 1114–1118.


19 Sjöberg P, Bondesson U, Sedin G and Gustafsson J (1985a)
Disposition of di- and mono- 2ethylhexyl)phthalate in newborn infants subjected to exchange transfusions.
Eu J Clin. Invest. 15, 430-436.


20 Easterling RE, Johnson E, Napier EA (1974)
Plasma extraction of plasticizers from “medical grade” polyvinylchloride tubing.
Proc Soc Exp Biol Med 147, 572–574.


21 Mazur HI, Stennett DJ, Egging PK (1989)
Extraction of diethylhexylphthalate from total nutrient solution-containing polyvinyl chloride bags.
JPEN J Parenter Enteral Nutr; 13:59-62.


22 Demoré B, Vigneron J, Perrin A, Hoffman MA, Hoffman M (2002)
Leaching of diethylhexyl phtalate from polyvinyl chloride bags into intravenous etoposide solution.
J Clin Pharm Ther;27:139-42.


23 Fachinformation Taxol (1/2009), Abschnitt 6.2. Brystol-Meyers-Squibb.


24 Health Canada (2002) An exposure and toxicity assessment. Medical Devices Bureau, Therapeutic Products Directorate, Health Products and Food Branch, Ottawa, Canada.


25 Pearson SD, Trissel LA (1993)
Leaching of diethylhexyl phthalate from polyvinyl chloride containers by selected drugs and formulation components.
Am J Hosp Pharm; 50:1405-9.


26 Beitza C, Bertsch T, Hannak D, Schrammel W, Einberger C, Wehling M (8/2005)
Compatibility of plastics with cytotoxic drug solutions—comparison of polyethylene with other container materials.
Int Journ of Pharm; (1)185: 113–121.


27 Trissel LA, Pearson SD (2/1994)
Storage of lorazepam in three injectable solutions in polyvinyl chloride and polyolefin bags.
Am J Hosp Pharm; 1;51(3):368-72.


28 Lee MG, Fenton-May V (1981)
Absorption of isosorbide dinitrate by PVC infusion bags and aministration sets.
J Clin Hosp Pharm, Sep;6 (3):209-11.


29 Treleano A, Wolz G, Brandsch R, Welle F (3/2009)
Investigation into the sorption of nitroglycerin and diazepam into PVC tubes and alternative tube materials during application.
Epub 2008 Nov 5. Int J Pharm; 18;369(1-2):30-7.


30 Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC (2/1990)
Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
Am J Hosp Pharm; 1990 Feb;47(2):369-73.


31 Frenette AJ, MacLean RD, Williamson D, Marsolais P, Donnelly RF (9/2011)
Stability of levothyroxine injection in glass, polyvinyl chloride, and polyolefin containers.
Am J Health Syst Pharm; 15;68(18):1723-8.


32 Hedley AJ, Wong TW, Hui LL, Malisch R, Nelson EA (2/2006)
Breast milk dioxins in Hong Kong and Pearl River Delta.
Environ Health Perspect; 114(2):202-8.


33 WHO Factsheet no 225, 2010,
Dioxins and their effect on human health, May 2012

За да прочетете абстракта, отидете настраницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.