Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home >

Елиминиране, превенция и защита

Където при оценката на риска бъде установен риск за наранявания с остри предмети и / или инфекции, рискът от експозиция на работниците трябва да бъде елиминиран или поне намален при вземане на следните превантивни мерки.1

Директива 2010/32/ЕС превантивни мерки

Елиминирайте риска от експозиция на остри предмети
Предоставете медицински изделия със съобразен с безопасността инженерно защитен механизъм

Без ненужна употреба на остри предмети

Защитете от кръвни патогени
Приложете ефективни процедури по изхвърляне на отпадъци, с ясно маркирани и технически безопасни контейнери за остри предмети

Използвайте лично предпазно оборудване (PPE)

Предотвратявайте инфекции (профилактика)
Предлагайте безплатно ваксиниране при експозиция с висок риск

За да се осигури ефективност на споменатите по-горе мерки, трябва да се използват безопасни системи за работа, в това число обща политика за превенция, обучение и процедури за наблюдение върху здравето.

Кои са полезните примери за приложение?

Пример 1:

Мерките и процесите трябва да бъдат ясно дефинирани в общ документ за превантивна политика, включително роли и отговорности, като Guidance On The Prevention Of Inoculation (Sharps) Injuries, указание, предоставено от NHS Barnet Primery Trust. Това помага на медицинските организации да стартират и поддържат ефективна политика на превенция на нараняване от остри предмети и включва следните части:3

Определения
Закупуване на контейнери за остри предмети
Събиране и обработка на контейнери за изхвърляне на остри предмети
Безопасна практика при употребата на остри изделия
Безопасно изхвърляне на остри предмети
Обработка на остри предмети за комуналните отпадъци
Разпиляване на остри предмети
По-безопасни изделия
Лично предпазно оборудване (PPE)
Защита от други инокулиращи наранявания (одраскване, ухапване, разплискване)
По-безопасни системи за работа
Оценка на риска
Упражнения и обучение

Други примери:


На следващите уебсайтове са дадени още допълнителни указания за приложение на политика на превенция на нараняване от остри предмети, както и процедури за наблюдение върху здравето.
Centers for Disease Controls and Prevention (CDC): Sharps Workbook. 2008


American Nurses Association`s (ANA): Needlestick Prevention Guide. 2002


9 Health and Safety Executive (HSE). 1999
С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.