Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Отчитане

Отчитането/съобщаването включва ревизия на използваните процедури за съобщаване с представители на служители по безопасността, медицински работници и/или подходящи представители на работодателите/работниците. Съответните механизми трябва да включват системи на местно, национално и европейско ниво.
Работниците трябва незабавно да съобщават за всеки инцидент или произшествие с остри предмети на работодателите и/или отговорните лица, и/или хората, които са отговорни за безопасността и здравето на работното място.1

Кои са полезните примери за приложение?

Пример 1:

Надеждните процедури за съобщаване на наранявания с остри предмети са особено важни, тъй като те гарантират подходящо поведение при инциденти. Те позволяват на работодателите правилно да оценят нивото на риска и да решат какви мерки трябва да се предприемат, за да се елиминира риска. Освен това точните процедури за отчитане/съобщаване помагат при проследяването на превантивните мерки и позволяват предприемането на необходимите ответни действия при нараняване с остри предмети.

  За да се насърчат медицинските работници да съобщават за всеки случай на експозиция на кръв и телесни течности, работодателите трябва да приложат подходящ формуляр за съобщаване, като например „Blood and Body Fluid Exposure Report Form“ (формуляр за съобщаване при експозиция на кръв и телесни течности) предоставян от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

  Формулярът включва следните раздели:11

  Вид експозиция/контакт
  Оценка за игла/остър предмет
  Описание от страна на служителя
  Условия, при които е станало перкутанното нараняване
  Условия, при които е имало контакт с лигавица

  С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

  Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.