Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Оценка на риска

Оценката на риска трябва да се фокусира върху определяне на експозицията и разбиране на значението за добре обезпечена ресурсно и организирана работна среда. Освен това трябва да бъдат обхванати всички ситуации, при които има нараняване, кръв или потенциално инфекциозен материал.1

Кои са полезните примери за приложение?

Трябва редовно да се прави оценка на риска навсякъде, където може да има Нараняване с остър предмет или може да възникне инфекция. Определянето на даден член от персонала на всяко работно място, подходящо обучен за управление на риска, както и сътрудничеството с представител на работниците и персонала със съответния технически опит, улесняват реализирането на подходящи оценки на риска. Писмени планове, съдържащи документация по оценка на риска, допълнително подкрепят по-нататъшните процедури и мерки.

European Agency for Safety and Health at Work (OSHA) е определила схемата за оценка на риска E-fact 40, която помага на медицинските работници и работодатели да оценяват рисковете за здравето и безопасността, и да прилагат политика за оценка на риска.
Схемата за оценка на риска E-fact 40 включва следните пет стъпки2.

Оценка на риска в пет стъпки
Оценка на риска в пет стъпки

Стъпка 1: Идентифициране на рисковете и на изложените на риск

Идентифицирането на рисковете в болницата изисква подробен анализ на процесите, за откриването на тези от тях, при които има риск от наранявания с остри предмети, както и на хората, ангажирани в тях. Употребата на остри изделия от HCW в ежедневната практика може да доведе до следните рискове:

  • Химическо замърсяване (Пример 1)
  • Инфекция (Пример 2)

Стъпка 2: Оценете и приоритизирайте рисковете

Пример 1: Оценете и приоритизирайте риска от химическо замърсяване при инфузионно лечение.

При предварително приготвяне и даване на медикамента, работата с опасните медикаменти може да доведе до експозиция и по този начин - риск за химическо замърсяване, което представлява и риск за HCW.

Един пример за оценка на риска от химическо замърсяване може да бъде списък с опасните лекарства, за който има линк по-долу, и в който B. Braun са направили обобщение от всички налични източници.
Всяко вещество е класифицирано според неговия потенциален токсичен ефект по отношение на човешкото тяло.
За лесно правене на справки, веществата са групирани по фармацевтични групи и след това са изброени в азбучен ред за всяка група.

Списък с опасни медикаменти


Пример 2: Оценка и приоритизиране на риска от инфекция

На базата на научните доказателства, проф. д-р A. Wittmann от University of Wuppertal, Германия оценява риска от инфекция. Илюстрацията по-долу показва кои медицински изделия и процеси са с най-голям риск от инфекция. Рискът от инфекция се определя от честотата на NSI и количеството кръв при експозицията с отделното изделие.
В резултат, всички видове наранявания с остри предмети са свързани с риск от инфекция и поради това трябва да бъдат приложени превантивни мерки, като използването на обезопасени продукти.

Проф. д-р инж. Andreas Wittmann
University of Wuppertal
Факултет по безопасен инженеринг, трудова медицина, трудова физиология
и контрол на инфекциите

Други примери:
Администратор по здраве и безопасност: Оценка на риска. 2011

Стъпка 3: Решение за превантивно действие и Стъпка 4: Предприемане на действие:

На основата на оценката на риска, Директива ЕС 2010/32 предписва прилагането на превантивни мерки, които са:

Елиминиране, превенция и защита

Информация и повишаване на осведомеността

Обучение

Стъпка 5: Наблюдение и преглед

За да се гарантира, че превантивните мерки са ефикасни по отношение защита от Нараняване с остър предмет, Директивата на ЕС предписва да се въведат процеси на съобщаване и мониториране:

Съобщаване

Отговор и проследяване

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.