Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Превантивни стратегии

Превенцията на микробиологичното замърсяване и с това на вътреболнична инфекция се оказва все по-важна и привличаща внимание през последните години, поради драматичните последствия за здравето и икономиката. Медицински общности, болници и правителствени агенции са инвестирали в разработването на базирани на доказателства препоръки за превенция на вътреболнични инфекции.3, 6, 10, 11, 41, 42, 49

Обучение
Подходящото обучение на медицинските работници със съответните знания, умения и отношение към добри практики за инфекциозен контрол е най-важната мярка за превенция на инфекции. Трябва да се провеждат програми за запознаване, професионално обучение на работното място с периодично повторно обучение или ориентация на персонала.41, 42

От всички мерки, хигиената на ръцете има най-голям ефект върху превенцията на инфекции, като винаги трябва да се използват ръкавици, както и други лични предпазни средства (вижте Фигури 15, 16). СЗО и CDC стартираха програма „Измийте си ръцете“, заедно с постери, обучения, уеб сайтове и препоръки за хигиената на ръцете. 43, 44, 45, 46 Правилната хигиена на ръцете намалява честотата на резистентните на метицилин Staphylococcus aureus (MRSA) с 50 %.47

Важно е да се подчертае, че използването на ръкавици не премахва необходимостта от хигиена на ръцете.6

Мониториране и контрол
Прилагането на системи за контрол върху отделенията за интензивно лечение (ICU) и по отношение на други рискови популации пациенти, за определяне на честотата на свързаните с инфузия усложнения, мониториране на тенденциите и коригирането на пропуските в практиката за инфекциозен контрол са се доказали като успешни. Така например стратегията за контрол на инфекциите в Холандия е помогнала да се намали разпространението на MRSA под 1% от всички клинични изолати, което е едно от най-ниските в света. 48, 49, 50

Проблеми при работа

  • Всички контейнери за интравенозни разтвори трябва да бъдат внимателно оглеждани за спукване, дефекти, помътняване и твърди частици преди да бъдат подготвени и използвани.
  • Интравенозните катетри никога не трябва да се въвеждат повторно.
  • Рутинна смяна на комплект за i.v. приложение (вижте Фигура 18).41
  • Системите за инфузия трябва да са подложени на колкото е възможно по-малко манипулации, тъй като всяка манипулация носи риск от замърсяване.
  • Когато е възможно, трябва да се използват максимални бариери за стерилност.

Инженерни и технически решения

  • Използване на стерилни изделия за еднократна употреба (вижте Фигура 17)
  • Използване на затворени системи и устройства
  • Използване на прозрачни превръзки за фиксиране на канюла / катетър 
  • Предлаганите на пазара вътресъдови решения се произвеждат и доставят стерилни. Замърсяване на разтвори за инфузия в процеса на производство настъпва рядко46, но е по-вероятно при манипулация и замърсяване в хода на ръчно приготвяне6, 23, 1, 45, 51, 52, 53

Определение на затворена система
„Изделие, което не обменя нефилтриран въздух или замърсители с околната среда.“ 54

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1 Gabriel J. 2008
3World Health Organization 2002
6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA. 2002
10 Hebert C, Weber SG. 2011
11WHO guideline 2002
23 Rosenthal VD, Maki DG. 2004
41 World Health Organization. 2004
42 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2011
43Royal College of Nursing (RCN). 2010
44World Health Organization. 2009
45 Centers for Disease Control and Prevention (CDC).2002
46 MMWR Morbitity and Mortality Weekly Report. 2002
47 Grayson ML, Jarvie LJ, Martin R, Johnson PD, Jodoin ME, McMullan C, Gregory RH, Bellis K, Cunnington K, Wilson FL, Quin D, Kelly AM, 2008
48 Wertheim HF, Vos MC, Boelens HA, Voss A, 2004
49 van der Hoeck G. 2011
50 Kramer A, Wagenvoort H, Ahrén C, Daniels-Haardt I, Hartemann P, Kobayashi H, Kurcz A, Picazo J, Privitera G,  2010
51 Royal College of Nursing. 2005
52 Scales K.  2005, Stolecki D. 2004
54National Institute for Occupational Safety and Health.

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.