Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Финансови последствия

* RICU: Отделение за междинни респираторни грижи

Икономически последствия
Ефект на вътреболничните инфекции
Uslusoy et al. 17 установяват повече от два милиона случая на вътреболнични инфекции всяка година (5,7 инфекции на 100 приети за лечение случая) при среден разход от $ 13 973. Те показват, че в случай на MRSA разходът може да достигне € 35 367.

Вътреболничните инфекции се развиват при повече от два милиона хоспитализации годишно.25 Финансовите разходи за вътреболнични инфекции са значителни.26, 16 Нарасналата продължителност на болничния престой при инфектирани пациенти е елементът с най-съществен принос за разходите. 6, 27, 13 Освен това, повишената болестност и повишените общи разходи за преживял пациент достигат приблизително $ 40 000. 27, 28

В тяхното проучване, където се оценяват резултатите при инфекции, свързани с интравенозни катетри при пациенти в критично състояние, Rello et al.29 установяват, че сред преживелите, болничният престой е удължен с 19,6 дни. Това са допълнителни разходи от € 3 124 на епизод на инфекция, свързана с интравенозен катетър на базата само на допълнителните разходи, без да се вземат пред вид разходите за диагностика и лечение.

Vandijck et al. 30 проучват дневните разходи за антимикробно лечение на пациенти с придобита в отделение за интензивно лечение кръвна инфекция. Средните общи дневни разходи за противомикробни продукти са € 114,25 на пациент. Тъй като средната продължителност на противомикробното лечение на инфектирани пациенти е в диапазона от 7 до 14 дни, общите разходи за противомикробно лечение на пациент са в границите € 800 до € 1 200. В специални случаи на инфекции с бактерии, които са резистентни на често употребяваните антибиотици, е установен потенциален допълнителен разход от $ 8 480/пациент (прибл. € 5 000).31

Систематизиран преглед на литературата за периода 1990-2000 изчислява следните присъщи разходи (разходи, изчислени с контролна група пациенти и включващи само разходи пряко в резултат на вътреболнични инфекции) за болницата при вътреболнични инфекции (вж. Фиг. 12):

  • Средна вътреболнична инфекция, средни разходи = $ 13 973
  • Инфекция на кръвообращението, средни разходи = $ 36 441
  • Инфекции с резистентен на метицилин Staphylococcus aureus (MSRA), средни разходи = $ 35 367
  • Инфекция на мястото на оперативната намеса, средни разходи = $ 25 546
  • Пневмония, средни разходи = $ 9 969

За следните инфекции не са правени проучвания за определяне на допълнителните разходи, но разходите за лечение са известни (вж. Фиг. 13):

  • Инфекции на пикочните пътища, среден разход = $ 1 008
  • Варицела зостер вирус, среден разход = $ 27 377
  • Туберкулоза, среден разход = $ 61 446
  • Морбили, среден разход = $ 41 087

След литературния обзор, Roberts et al.33 създават икономически модел на базата на извадка от пациенти на Rush University Hospital, с контролиране на тежестта на заболяването и отделение за интензивно лечение, с изчислени средните присъщи разходи на средна вътреболнична инфекция $ 15 275.28
Друго неотдавнашно проучване използва национални данни и метод с контролиран подбор на случаите, като контролите са ДСГ, пол, раса, възраст, и коморбидност, при което изчислението показва, че средните допълнителни разходите, присъщи за националния индикатор „избрани инфекции във връзка с медицинско обслужване“ са $ 38 656.29

Разходите за взрив на вътреболнична инфекция лесно могат да достигнат милиони долари.34

Удълженият престой не само увеличава преките разходи за пациентите или платците, но също и индиректните разходи поради загубено работно време. Необходимостта от изолация и използване на допълнителна лаборатория и други диагностични изследвания също допринася за разходите.

Вътреболничните инфекции допълват неравновесието между разпределените ресурси за първична и вторична медицинска помощ, като отклонява недостатъчните финансови средства за овладяване на потенциално предотвратими състояния.

На 1 октомври 2008 год, Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) решава да спре плащанията към болници за част от услугите във връзка с „предотвратими усложнения“ — състояния в резултат на медицинска грешка или неправилни грижи, за които има основание да се счита, че е трябвало да бъдат предотвратени.35

Разходи на лечебното заведение, свързани с риск
Дори нефаталните епизоди на микробиологично замърсяване водят до допълнително включване на диагностични процедури (напр. кръвни култури, лабораторна работа, рентген) и терапевтични интервенции (напр. антибиотици, катехоламини) както и удължен болничен престой и увеличени средни дневни разходи 36, 37, 38 от очакваното клинично лечение. На таблицата по-долу са показани резултатите от подобно изчисление за избрани примерни усложнения.

Пациенти с тежки инфекции и сепсис обикновено се лекуват в отделенията за интензивно лечение (ICU), където може да бъде предоставено непрекъснато наблюдение и интензивно лечение от компетентен екип с адекватно оборудване. Разходите за персонала представляват 40% до > 60% от общия бюджет на отделение за интензивно лечение. Поради високият процент на фиксираните разходи при лечение в отделение за интензивно лечение, общите разходи за грижите в отделение за интензивно лечение зависят основно от продължителността на престоя в отделение за интензивно лечение (ICU-LOS). Средните общи разходи за ден престой в отделение за интензивно лечение се определя на приблизително € 1 200 за държавите с високо развита здравна система (на базата на различни проучвания, проведени през периода 1989 и 2001 и конвертирани към цените в 2003 год.).

Тези пациенти изискват продължителен ICU-LOS, което води до по-високи разходи за лечение в сравнение с другите пациенти в отделение за интензивно лечение. Проучванията в САЩ върху разходите за заболяване, фокусирани върху преките разходи за пациент със сепсис, показват средно разход от € 34 000, докато европейските проучвания дава по-ниски стойности, в границите от € 23 000 до € 29 000. Преките разходи обаче съставляват само около 20–30% от разходите за заболяването при тежък сепсис. Непреките разходи при тежък сепсис представляват 70–80% от разходите и нарастват основно от загуба на производителност поради смъртност.39

Заключение
Превенцията на замърсяване на медицински изделия и инфузионни разтвори, с което се предотвратяват тежки инфекции и сепсис, е от основно значение за болничните заведения и може да доведе до значителни икономии за изпълнителя на медицинска помощ. В случай на тежък сепсис, който изисква пълно лечение в отделение за интензивно лечение, болницата би могла да спести до € 56 670 за всеки отделен случай.

Схематично представяне на разходите свързани с вътреболнични инфекции40
I Присъщи разходи на за медицинско обслужване

Болнично обслужване
- Болничен престой (дни в болницата, изследвания, лечение)
- Амбулаторни консултации (консултации, изследвания, лечение)

Първична медицинска помощ
- Общопрактикуващ лекар (консултации, изследвания, лечение)
- сестринско обслужване по домовете (сестрински грижи, изследвания, лечение)

II Лични разходи за пациента и неофициалния болногледач
Заплащане от пациента (пътни, медикаменти, разни)
Други последствия (смърт, тревога, болка / дискомфорт)
III Други разходи за обществото
Загуби от пропуснат труд поради заболяване и дейности, свързани с грижи

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA.  2002
13 Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E, Bodey GP.  1993
16 Hall K, Farr B.  2004
17 Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. 2007
25 Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG. 1985
26 Guerin K, Wagner J, Rains K, Bessesen M. 2010
27 Pittet D, Tarara D, Wenzel RP.1994
28 Zhan C, Miller MR. 2003
29 Rello J, Ochagavia A, Sabanes E, Roque M, Mariscal D, Reynaga E, Valles J. 2000
30 Vandijck DM, Depaemelaere M, Labeau SO, Depuydt PO, Annemans L, Buyle FM, Oeyen S, Colpaert KE, Peleman RP, Blot DI, Decruyenaere JM.  2008
31 Jang TN, Lee SH, Huang CH, Lee CL, Chen WY. 2009
33 Roberts RR, Scott RD 2nd, Cordell R, Colomon SL, Steele L, Kampe LM, Trick WE, Weinstein RA.  2003
34 Karchmer TB, Durbin LJ, Simonton BM, Farr BM. 2002
35 NCSL (National Conference of State Legislatures) 2008
36 Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM.  2007
37 Bertolini G, Confalonieri M, Rossi, Simini B, Gorini M, Corrado A. 2005
38 Cohen J, Brun-Buisson C, Torres A, Jorgensen J. Scientific Reviews. 2004
39Burchardi H, Schneider H.  2004
40 Plowman RP, Graves N, Robers JA. 1997

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.