Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Превантивни стратегии

Ефективната превенция на нараняване поради убождане с игла за избягване на експозицията на кръв или кръвни течности изисква задълбочен подход с комбиниране на различни стратегии и
действия.4, 14, 32, 40

Трябва да се осъществи обща програма за обучение и подготовка по универсалните предпазни мерки и правилната употреба на остри изделия. Тя трябва да включва не само безопасното приложение на кухи игли, но и тяхното изхвърляне, адаптирането на безопасни практики за работа и съобщаването
на наранявания поради убождане с игла .14, 32

Като пример за ефективно намаляване на нараняванията, прилагането на контейнери за остри предмети в мястото на употреба намалява свързаните с поставяне на предпазителя на иглата от 23% от всички убождания с игла на 5% (вж. Фигура 7). 41

Опитът показва, че непрекъснатото затвърждаване на стратегиите за обучение само по себе си би било недостатъчно за устойчиво понижение на нараняванията от убождане с остри предмети.40, 42

Поради това превенцията на нараняванията с остри предмети трябва да бъде подсилена с употребата на изделия за защита от убожданията с игла. 32 Въвеждането на обезопасени изделия вместо незащитени конвенционални изделия може да доведе до значително понижаване на риска от убождания с остри предмети (вж. Фигура 8). 3

Ефективността на обезопасените изделия е различна при различните видове изделия и отделения в лечебното заведение. По принцип е доказано, че обезопасените изделия намаляват нараняванията от убождане с остри предмети с 22% до 100%. В резултат на това, в определени зони, предаването на патогени поради перкутанни наранявания, би могло да бъде почти премахнато (вж. Фигура 9). 43-45

 

 • Превенция [1, 4]

 • - Непрекъснато обучение за безопасна употреба и изхвърляне на остри изделия
  - Задължително съобщаване на всички наранявания с остри предмети
  - Употреба на безиглени системи, където е възможно
  - Употреба на обезопасени изделия
  - Подходящ достъп и употреба на контейнери за остри предмети
  - Незабавно изхвърляне на острите предмети в подходящи контейнери
  - често събиране и правилно изхвърляне на контейнерите за остри предмети
  - Забрана върху обратното поставяне на предпазителя на иглата
  - Премахване на ненужните инжекции

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.