Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Здравни последствия

Трансмисивни заболявания
Основното притеснение при нараняване при убождане с игла не е свързано със самата травма, а с перкутанната експозиция на кръвта и телесните течности на пациента, които може да пренасят инфекциозни заболявания.14

Нараняването с остър предмет може да причини предаването на патогени. Най-малко 20 различни патогена, включително вируси, бактерии и гъбички, са пренасяни върху медицински работници чрез нараняване с остър предмет (вж. Таблица 1). 1, 4

Вероятността да се развие заболяване след нараняване поради убождане с остър предмет зависи от различни независими фактори: концентрация на патогена в BBF, дълбочина на раната, кръвен обем, количество предавани патогени и фаза на инфекцията на носителя на патогена.

Степента на сероконверсията и наличието на ваксинации или след експозиционно профилактично лечение също играят критична роля, тъй като инфектирания здравен специалист е изправен пред последствието да се развие остро и хронично заболяване и дори вероятност за смърт. 15

Поради клиничната тежест и усложненията, най-честите инвалидизиращи заболявания, свързани с нараняване от убождане, са тези, причинени от кръвните патогени HBV, HCV и HIV (вж. Таблица 2).

Честота на разпространение

Наличието на действителни стойности относно честотата от нараняване при убождане с игла е недостатъчна и като цяло е ограничена, особено по отношение на национални и глобални данни. Два основни фактора са причина за тази ситуация.

Първо, данните са непълни поради липсата на системи за наблюдение и съобщаване в съответните лечебни заведения.9
Вторият фактор е свързан с разпространеното и постоянно непълно съобщаване на инциденти, което е демонстрирано от много проучвания.29 Като пример, Wicker публикува резултати, които показват, че само 28,7% от медицинските работници (HCW) с наранявания съобщават за NSI, 50,4% не съобщават за NSI и само 20,9% съобщават епизодично или не са отговорили на въпросника относно наблюдението.30 Едно обстойно проучване в САЩ показва, че не се съобщава в 58% от случаите.31 Други проучвания показват, че несъобщаването на убожданията с игла достигат повече от 90%.32

Някои основни причини да не се правят съобщения са липсата на време, усещането, че перкутанното нараняване не представлява значителна експозиция, липсата на познания относно механизмите на съобщаване и съображения свързани с конфиденциалността и професионалната дискриминация.33

Оценките за САЩ показват резултат от 385 000 перкутанни наранявания годишно, получени от болничния персонал. 34 Perry и Jagger считат, че годишно в САЩ не се съобщават 500 000 случая, а други автори считат, че става въпрос за 756 000 наранявания годишно.29, 35

Наличните данни за страните в Европа показват честота от 100 000 случая за Великобритания и 500 000 случая за година в Германия.23, 32, 36

Събраните от EPINet данни предполагат, че работещите в болницата прекарват средно приблизително 30 NSI на 100 легла на година. 4


Литература:


С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.


1Centers for Disease Control and Prevention. 2008
4Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 1999 
6Sepkowitz KA.  1996
9Rapiti E, Prüss-Üstün A, Hutin Y.  2005
14Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS) 2000.  
 15Wilburn S.  
16Langgartner J, Audebert F, Schölmerich J, Glück T. 2002  
  17WHO. 2008.
18Hepatitis B Foundation.
19Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  2011 
20Moradpour D, Cerny A, Heim MH, Blum HE. 2001
21Shapiro CN.  1995 
 22Liaw YF.  2009 
 23Hofmann F, Kralj N, Beie M. 2002
24  Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2003
25Global surveillance and control of hepatitis C. Report of a WHO Consultation organized in collaboration with the Viral Hepatitis Prevention Board, Antwerp, Belgium. J Viral Hepat 1999;6:35–47 
26World Health Organization (WHO). Hepatitis C. 2003
27Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 1998
28  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and World Health Organization (WHO). 2009
29 Perry J, Jagger J.  2003
30Wicker S, Jung J, Allwinn R, Gottschalk R, Rabenau HF. 2008
31  Alvarado F, Panlilio A, Cardo D, NaSH Surveillance Group.1998
32Trim JC, Elliott TSJ.  2003
33Mangione CM, Gerberding JL, Cummings SR. 1991
34Panlilio AL, Orelien JG, Srivastava PU, Jagger J, Cohn RD, Carco DM  2004
35Henry K, Campbell S.  1995 
 36 Godfrey K.  2001

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.